Isusovo Ime poražava zloduha

Bertha Dudde, br. 6169, 19 Siječanj 1955

Isusovo Ime poražava zloduha

(Filipljanima 2:9, 10; Efežanima 6:10-12; Matej 28:18)

Vi možete u Moje ime zapovjediti zloduhu da ode i biti ćete oslobođeni od njega... Vi imate sigurna sredstva u imenu vašeg Gospoda i Spasitelja koje je, ako se izgovara sa potpunom vjerom, izuzetno moćno protiv svih zlih sila koje vas opsjedaju na instrukcije onoga koji je Moj protivnik (Sotona). Oni će vas morati napustiti ako im se suprotstavite sa snagom Mojega imena, jer oni ga izbjegavaju da ne bi bili uništeni... Otud vi jedino sebe uvijek trebate predati Božanskom Spasitelju i Iskupitelju Isusu Kristu...

Vi uvijek jedino trebate zazvati Mene ili željeti da budem prisutan sa vama i zaštitim vas od zla i ništa loše neće biti u stanju nasrnuti na (ili ‘zaskočiti’) vas, budući Moja volja odbija sve sile koje vam namjeravaju nauditi... međutim, uvijek pod uvjetom da vi želite biti Moji Vlastiti, da imate iskrenu volju zadobiti Mene Osobno i Moju naklonost... da vi stoga svjesno stremite ka Meni... Treba priznati, u tom slučaju će vas Moj protivnik napasti čak još razjarenije, on će vas pokušati odgurnuti od Mene koristeći se bilo kojim sredstvima koja su mu na raspolaganju i prikazati će njegovo kraljevstvo kao nešto za čim vrijedi stremiti... on će vam prići pod maskom i prikazati ono što od vas očekuje što je prijatnije moguće kako bi zbunio vaš um, tako da ćete vjerovati da vam to ne može nauditi. On će uvijek pronaći pravo sredstvo da vas primami, ipak vi ćete ga zasigurno prepoznati baš kao i njegovu obmanjujuću igru sve dok tražite vezu sa Mnom... Vi Me uvijek trebate zazivati, vi uvijek trebate izgovoriti ime Isusovo sa srdačnom iskrenošću ako ste u sumnji ili se osjećate ugroženima od strane Mojeg protivnika... Samo Me nemojte ukloniti iz vašeg srca, jer onda će Moj protivnik imati lak posao i vi ćete podlijeći njegovim željama... Prepušteni sebi vi ste često preslabi da bi Mu se oduprli, iz tog razloga vi trebate zazivati za pomoć Onog Koji ga zna i Koji je njegov Gospodar... Iskreni poziv će vas osloboditi od njega, ime Isusovo čini čuda ako je izgovoreno sa vrlo dubokom vjerom... jer na taj način vi zazivate Mene Osobno, vašeg Boga i Oca od vječnosti, Koji doista neće dopustiti da padnete žrtvom onome sa kojim se On bori za vaše duše, ako Me vaše duše žele dohvatiti svojom vlastitom voljom.

AMEN

Predavanje Isusu...Spasitelj i Liječnik...Iskupitelj...

Bertha Dudde, br. 6508, 22 Ožujak 1956

Predavanje Isusu...Spasitelj i Liječnik...Iskupitelj...


Vaš teret grijeha usljed vašeg prošlog otpadništva od Mene (Tematske Knjižice br. 15, 39 & 40) vas je okrenuo u nesavršena i prema tome nesretna bića koja jedino mogu biti iznova kompletno sretna kada su oslobođena od njihove velike krivnje grijeha, kada su oni za nju sami okajali onoliko koliko je to bilo moguće tijekom vremena prethodno njihovom utjelovljenju, i kada oni naknadno sebi dozvole biti iskupljenima od strane Isusa Krista, tako da Ja stoga mogu izbrisati svu krivnju budući su oni sebe izručili Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu, u Kojem Sam Ja utjelovio Sebe na Zemlji... Jer onda će se oni iznova vratiti Meni, od Kojeg su jednom sebe udaljili... Onda će oni dobrovoljno priznati Mene kao njihova Boga i Oca od vječnosti... I onda će oni također biti neizmjerno sretni kako su bili u početku...

Read more: Predavanje Isusu...Spasitelj i Liječnik...Iskupitelj...

Bolesti i lijek

Bertha Dudde, br. 8653, 23 Listopad 1963

Bolesti i lijek

Ako poznajete blagoslov bolesti, ako znate da bolest doprinosi pročišćavanju duše… da bolest potpomaže vašoj strpljivosti i poniznosti da prihvatite Moju volju i vi se više ne odupirete Mojoj volji… ako prihvatite da sve što vam se događa Ja jesam prepoznao kao korisno za vas, onda ćete znati da Ja također prepoznajem trenutak u vremenu vašeg ozdravljenja/oporavka…

Međutim, činjenica da vas Ja neću ozdraviti odmah je zbog vaše slobode volje, jer onda bi vi bili prisiljeni vjerovati u Mene i Moju moć, ali vi trebate ostvariti ovu vjeru bez prisile… Nadalje, vi znate da se svrha zemaljskog života sastoji u pružanju blagonaklone pomoći… Tako će čovjek uvijek morati raditi za drugog ako želi ispuniti svoj koristan zemaljski zadatak. I stoga ću Ja također blagosloviti ljude koji su uvijek voljni pomoći čak gdje se to odnosi na fizičke bolesti i bolove, i koji su sposobni to učiniti u onoj mjeri u kojoj prepoznaju uzrok bolesti i ispravne lijekove da bi ju izliječili. Jer u ovisnosti o njihovoj predusretljivosti i njihovoj Ljubavi prema njihovim slabim bližnjima koji pate oni će zaista biti uspješni. Ali na koncu svako je ozdravljenje bazirano na Mojoj volji koja stoga postavlja ograničenje djelovanju ljudskog bića kada Ja prepoznajem da je posljedica duge bolesti od vrijednosti za dušu. Moja volja odlučuje sudbinu ljudskog bića, tako ona također uključuje bolesti koje ljudska volja nije sposobna izliječiti usprkos svih primjenjenih terapija.

Read more: Bolesti i lijek

Potpuno sazrijevanje duše...čudesno iscjeljenje - prisilna vjera...

Bertha Dudde, br. 8161, 27 Travanj 1962

Potpuno sazrijevanje duše...

Čudesno iscjeljenje - prisilna vjera...

Pustite da pritjecanje Moje snage Ljubavi ostvari učinak u vama, otvorite sebe i neprestano primajte svjetlo i snagu odgore i na taj način osigurajte vašoj duši priliku da sazrije potpuno kako bi ušla u Moje Kraljevstvo u savršenom stanju kada je čas njezina odlaska sa ove Zemlje pristigao... Duša je duhovna suština unutar vas kojoj mogu biti dani jedino duhovni darovi, koja potrebuje duhovnu ishranu za njezinu stazu kroz zemaljski život. Duša je to što nastavlja postojati kada se tijelo razloži, jer potonje je prolazno sve dok ono i dalje služi nezrelim supstancama kao čahura, koje će trebati biti iznova oslobođene ako se one nisu pridružile duši tijekom zemaljskog života, ako one nisu postale produhovljene tijekom zemaljskog života... što je doista moguće ali se jedino događa rijetko.

Read more: Potpuno sazrijevanje duše...čudesno iscjeljenje - prisilna vjera...

Bertha Dudde o primanju Objava od Boga

Bertha Dudde o primanju Objava od Boga...

Često bi dok sam molila Gospodnju Molitvu preklinjala Gospoda da mi dozvoli pronaći Njegovo Kraljevstvo. Ova molitva se ispunila 15. Lipnja 1937 godine. Molila sam se tiho i osluškivala svoju unutrašnjost – bila sam skroz mirna – u takvom stanju sam se često nalazila, jer me prilikom toga uvijek obuzimao čudesan mir, i misli koje su mi pritom dolazile – u predjelu srca, ne u glavi – su mi pružale utjehu i davale snagu.

(Tada) još nisam znala da su mi te misli bile "dane", sve dok u jednom neobičnom snu nisam doživjela nešto, što se kasnije ispostavilo kao Istina, što me ponukalo zapisivati te "misli".

Tako mi je jednog određenog dana, dok sam osluškivala svoju unutrašnjost, jasno i glasno došao niz reči, koje sam zapisala. To je bila prva poruka koju sam zapisala i ona je započinjala ovako: ‘U početku bijaše Riječ! Te Deum (= početna riječ himne ‘Te Deum laudamus’, tj. ‘Tebe Bože slavimo’) Stvoritelju Neba i Zemlje!’ 

A onda su se pojavile sumnje: ‘Da li si to sama od sebe napisala?’ – Ukratko, hrvala sam se, molila se i vodila mnoge unutarnje borbe, ali uvijek su riječi iznova nadolazile poput rijeke, poput velikog toka mudrosti pred kojim sam drhtala. – A onda me Sam Bog oslobodio sumnji, On mi je odgovorio i prepoznala sam Njega u Njegovoj Riječi kao našeg Oca. Moja vjera je rasla, sumnje su postajale sve manje a ja sam primala i zapisivala svakodnevno …

Snaga volje..sila i moć...

Bertha Dudde, br. 3724, 24 Ožujak 1946

Snaga volje..sila i moć...

Ja Sam Gospodar neba i Zemlje, i sve se mora podrediti Mojoj volji. Svatko tko Mi se suprotstavlja odbacuje snagu svojom vlastitom voljom, tj. on odbija prihvatiti Moju snagu i prema tome je nesavršen. Ali svatko tko sebe dobrovoljno podredi Mojoj volji će primiti Moju snagu bez ograničenja i biti će sposoban raditi poput Mene u savršenstvu. Otud omjer snage duhovnog bića zavisi o Mojoj volji i njezinu ispunjenju, i ljudsko biće na Zemlji će prema tome biti izuzetno moćno i snažno i koristiti njegovu snagu da bi ostvario iznimna postignuća ako on sebe potpuno prilagodi Mojoj volji, time totalno podredi njegovu volju Mojoj. Onda će njegova svaka akcija korespondirati sa Mojom vječnom voljom, onda njegov udio na Zemlji neće biti niti nesklad niti nedostatak snage, nego će stajati sred Mojeg zračenja snage i biti će sposoban djelovati bez ograničenja u svakom pravcu ali jedino onoliko koliko to korespondira sa Mojom voljom.

Read more: Snaga volje..sila i moć...

Živa vjera i njezina snaga...

Bertha Dudde, br.3717,18 Ožujak 1946

Živa vjera i njezina snaga...
(Marko 11:23)

Živa vjera može pomicati planine... Ovo je za vas samo fraza pošto vi još niste stavili na probu snagu vjere i time ne znate njezinu učinkovitost, vi ne znate da vrloduboko vjerno ljudsko biće raspolaže sa Mojom snagom i prema tome je za njega sve moguće. Međutim, koliko duboka ova vjera treba biti kako bi postigla sve što ljudsko biće želi?... Kako bi posjedovao takvu snagu vjere veza ljudskog bića sa Mnom mora biti tako srdačna (iskrena) da se on više ne osjeća poput jednog pojedinačnog bića nego kao jedan nerazdvojiv dio Mene koji je prožet (ispunjen) od strane snage koja potječe od Mene. On mora uvijek i zauvijek Mene osjećati blizu njega, on je morao postati tako siguran u Moje prisustvo da on misli, govori i ponaša se u ovom uvjerenju. I budući Me on priznaje kao vrhovnu Ljubav, Mudrost i Svemoć, budući je ovo vjerovanje prema tome postalo čvrsto uvjerenje on ne postavlja granice Mojoj aktivnosti i time nikakvog ograničenja isto tako ne postoji za njega, budući on osjeća za sebe kako je dio Mene Osobno i ispunjen sa Mojom snagom. Vjera poput ove ostvaruje sve i time također stvari koje leže iznad ljudske sposobnosti

Read more: Živa vjera i njezina snaga...