Iscjeljivanje bolesnih u Isusovo ime...

Bertha Dudde, br. 5889, 27 Veljače 1954

Iscjeljivanje bolesnih u Isusovo ime...


Položite vaše ruke na bolesne i blagoslovite ih... i snaga vaše vjere će ih iscjeliti, budući vi povjeravate bolesnu osobu Meni Osobno a Moja snaga je neograničena i prema tome također može djelovati bez ograničenja čim vi u to vjerujete... Štogod činite u sjedinjenju sa Mnom mora uspjeti... Ali da li se vi doista osjećate blisko sjedinjeni sa Mnom?... Ja vas moram pitati ovo pitanje budući jedino o ovome zavisi vaša snaga za iscjeljivanje bolesnih, budući zavisi o vama samima da li omogućujujete oporavak vaših bližnjih bića, budući vaša vjera treba biti tako snažna da možete osjetiti Moje živo prisustvo pored vas i time djelujete u jedinstvu sa Mnom kada proglašavate Moje ime dok blagoslivljate bolesnu osobu u Moje ime...

Ja Sam postao tako udaljen Bog za čovječanstvo da ono više ne razumije kako ljudsko biće može biti tako intimno sjedinjeno sa Mnom da bi koristio Moju snagu sukladno njegovoj volji, i čak Moji vjernici jedino rijetko prikupljaju takvu snagu vjere da oni neće dvojbiti ni minute da ću ih Ja poduprijeti ako žele pomoći njihovim bližnjim ljudskim bićima... Otud ima samo nekolicina sa darom iscjeljenja bolesnih na njihovu raspolaganju, baš zbog toga jer koriste Mene i Moju snagu kada ju potrebuju... I vjera u Mene tijekom posljednjih dana je postala tako slaba i neznatna među čovječanstvom da će vrloduboko pobožna osoba sa izvanrednom snagom na njegovu raspolaganju također privući izvanrednu pažnju, tako da će on onda ili postići puno duhovnog uspjeha tako što će voditi ljude nazad do vjerovanja u Mene i snagu Mojeg imena ili će biti tretiran sa neprijateljstvom od strane onih kojima nedostaje sve snage vjere a ipak prisvajaju za njih same jedino pravo da proglašavaju Moje ime ljudima.

I potonje treba više kriviti nego potpune ne-vjernike, jer oni Me znaju i priznaju a ipak im nedostaje žive vjere u Mene, oni ništa doli podupiru riječi koje u njima još nisu postale dovoljno žive da demonstriraju njihove učinke. Oni ih nisu stavili na probu, što je živa vjera sposobna napraviti... i ako im netko postavi primjer oni ga napadaju budući osjećaju duhovnu nadmoć i zavidno prepoznaju Moje potpomaganje na koje oni sami još ne polažu pravo. U posljednjim danima prije kraja povećat će se broj ljudi u kojima će darovi duha stupiti na snagu, ljudi, koji će biti u takvom srdačnom odnosu sa Mnom da će sve što čine biti učinjeno sa Mnom, u Mojoj volji i zazivanjem Mojega imena... I oni će sebe dokazati na različite načine kao Moji glasnici, jer štogod osoba koja je prožeta od strane Mojeg Duha naknadno razmišlja, govori ili čini će upućivati na Mene i Moje kraljevstvo... i sve odaje posebnu snagu koja je jedino na njegovu raspolaganju budući Mi on dozvoljava djelovati kroz njega, budući je njegova vjera u Mene i snagu Moje Ljubavi tako snažna da mu ona pritječe nespriječeno, i time on također može pomoći njegovim bližnjim ljudskim bićima na natprirodan način... Jer on je pun Ljubavi za njih i ova Ljubav mu osigurava snagu od Mene direktno... i time će također biti moguće za njega ostvariti štogod poželi.

AMEN