Korištenje moći (snage) za vršenje čudesa

Hits: 1451

Korištenje moći (snage) za vršenje čudesa 

 

8/153 [1] Na to Sam Ja rekao: 'Prijatelju, Ja zasigurno znam najbolje od svih kako loše stvari stoje u Rimu i njezinim zemljama drugdje, i Ja Sam vam također ukazao ove loše uvjete u svrhu da bi vi trebali – gdjegod se takve stvari i dalje događaju – držati mlade ljude koji su vam bili povjereni daleko od toga. Ali u Rimu i dalje ima ljudi koji baš poput vas ne osjećaju nikakvo zadovoljstvo u svim tim gnjusobama i koji ih preziru. I ovi ne bi više trebali biti čudesno pognjojeni unaprijed tako da se Moja Riječ može ukorijeniti u njima, jer oni su već pognjojeni za to.

[2] Ali oni koji su i dalje priljubljeni uz stare, loše navike i običaje ne mogu, kakogod, biti učinjeni više zrelima i prijemčivima za Moje učenje putem ikakvog prethodećeg čudesnog pognjojavanja. Za njih se nešto totalno drugačije mora dogoditi kako bi ih se probudilo iz njihove opijenosti. O ovome će također biti poduzeta briga u pravom trenutku i pravom mjestu.

[3] Ali već sada, nekoliko ljudi koji i dalje prianjaju uz stare, loše svetkovine i divlje, ratničke zabave ljudi će početi sebe udaljavati od toga kada će oni porazgovarati sa vama u svezi onog što ste čuli, vidjeli i doživjeli ovdje.

[4] Ali kako ne bi dao vama Rimljanima da se vratite u Rim bez čudesnog gnjojiva za kojim žudite poradi sijanja Mojeg učenja, Ja ću vam, kao rezultat vaše snažne vjere u Mene, dati moć da iscjeljujete sve bolesne i obogaljene ljude kroz polaganje ruku, što će dati veliku snagu i učinak vašim riječima.

[5] Međutim, sa moći koju vam sada dajem, vi se zasigurno ne bi trebali hvalisati u svezi toga, i ne dozvolite da vas ljudi obožavaju i časte (slave) zbog toga, nego recite i ukažite onima koji su iscjeljeni kome u stvari duguju njihovo iscjeljenje, i kome u stvari sva čast, slava i hvala pripadaju. Ja vam dajem ovu moć (snagu) iz moći Moje volje besplatno. Prema tome, iscjeljujte ljude koji potrebuju vašu pomoć također besplatno.

[6] I Ja vam dajem ovu moć na takav povećan način, tako da također možete iscjeliti ljude koji su daleko na bez obzira kojoj udaljenosti, ako ćete vi, u mislima i sa čvrstom vjerom i čvrstom voljom, položiti ruke na njih u Moje ime.

[7] Opskrbljeni sa ovom moći, vi ćete – ako ćete ju koristiti mudro – privesti mnoge ljude koji su u mraku, da vjeruju u jedinog istinitog Boga. S time, vi ćete ih privesti do svjetla života i do potpune Istine, i posljedično privesti također njihove duše do vječnog života.

[8] Ali ne sudjelujte u mnogim starim, poganskim glupostima, čak ni poradi vanjske pojavnosti, jer gledanje toga bi samo ispunilo vaše srce sa bijesom i ogorčilo vas spram budala ovog svijeta, a ako je srce ispunjeno sa ogorčenošću to neće koristiti duši.

[9] Uvijek zapamtite da najveća snaga i moć duha u čovjeku sebe razotkriva u Ljubavi, strpljenju, blagosti i milosrđu, u čemu ona sebe otkriva u velikoj aktivnosti, jer ako ne možete izvesti budalu na ispravnu stazu sa Ljubavlju i strpljenjem, vi ćete to čak još manje ostvariti sa bijesom i gnjevom. Premda je također nužno da tu i tamo, kada je to potrebno, čovjek treba djelovati sa pravilnom ozbiljnošću, ali iza te ozbiljnosti, Ljubav bi uvijek trebala biti zapaljena u odijelu istinski dobre volje. Ako to nije slučaj, onda je ozbiljnost ništa drugo nego slijepa i beskorisna buka, koja vodi do puno više štete nego blagodati.

[10] Ali gdje ćete lagano primjetiti na prvi pogled da je jedna ili druga osoba ili također mnoštvo ljudi također previše čvrsto i preduboko zakopano u svakojake vrste idolopoklonskih bedastoća svijeta i koji nemaju uho a još manje srce za glas Istine, onda se okrenite od njih i ne družite se sa njima, osim ako takva budala ne bi došla do vas i slušala jednog od vas, ili ako sa njime nije nešto loše i on traži vašu pomoć. Ako se to dogodi, onda mu ukažite u mudrim i razumljivim riječima njegove bedastoće, i ako je on to prihvatio, dajte mu onda također pomoć koju je potraživao. Ali dajte mu, zajedno sa pomoći, upozorenje da od tada nadalje on ne bi trebao ustrajati u staroj bedastoći i njezinim grijesima, budući će njegova nedaća postati još puno gora drugi puta nego ove prvi puta u svezi koje ste mu pomogli. Ako ćete uvijek slijediti ovaj Moj savjet, vi ćete sa lakoćom biti sposobni raditi i djelovati u Moje ime i vi ćete također bogato ubrati najbolje životne plodove.

[11] Jednom kada ste sami podučili dobre učenike u Moje ime, vi možete također položiti ruke na njih. Onda će oni također kroz to percipirati moć (snagu) u njima samima, koju Sam Ja vama sada već dao kroz Moju volju.

[12] Ali Ja vam također želim još jednom skrenuti pažnju da niti jedan od vas, niti kasnije ovaj ili onaj od vaših učenika ne bi prekoračio granice istinske Ljubavi, samo-kontrole, strpljenja, blagosti i milosrđa, jer takvo prekoračivanje granica bi također vrlo brzo vodilo do svakojake vrste mržnje, progonstva i rata spram vas. Zato budite posebice oprezni u svezi ovog ako ne želite sijati namjesto blagoslova, nesklad, uvredu, bijes i proganjanje među ljudima.

[13] Istina je da će u ovom svijetu i dalje biti velike nesloge među ljudima i otud zlih posljedica, baš kao na njivi kada mnogi korov izraste među najčišćom pšenicom, ali čista pšenica, premda ne napreduje tako obilno, hoće i mora ostati čista pšenica. I to uvijek treba biti rečeno o vama da vi niste posadili korov između pšenice na njivi života. Urežite ove Moje riječi vrlo duboko u vaše srce, onda će vaša djela biti bogato blagoslovljena. Da li ste svi vi ovo dobro apsorbirali u vas?'

[14] Sa iznenađenim sretnim licima istaknuti Rimljani rekoše: 'Da, Gospode i Učitelju, i mi Ti zahvaljujemo također sa svim našim srcem za takvo veliko milosrđe da Si nam Ti sada, bez da smo se usudili pitati u svezi toga, to upravo dao iz beskrajne punine Tvoje Ljubavi. A da smo mi sada doista primili ovu moć (snagu) od Tebe, mi smo osjetili duboko unutar nas kada si nam je Ti dao sa svemoći Tvoje volje, budući je jedno strujanje vatre prošlo kroz nas, i mi smo osjetili smjesta moćnu silu vjere i volje u nama, tako da smo sada stvarno uvjereni da bi mi mogli u Tvoje ime i sa našom voljom, poravnati cijele planine sa dolinama. I bez obzira koliko puno Tvoja moć (snaga) u nama, koju Si nam podario, može porasti, mi ćemo nju uvijek jedino mudro iskoristiti u slučaju stvarne potrebe u onom stupnju kako Si nas savjetovao i za što Si nam dao ovu moć jedino po Svojem milosrđu. O Gospode i Učitelju Isuse Jehova Zebaot. Da li je to ovako dobro?'

8/154 [1] Rekoh Ja: 'Sasvim izvjesno, ali ako bi jedan od vas osjećao još jaču moć (snagu) unutar sebe, onda on to može također koristiti, barem ako bi to bilo mudro u izvjesno vrijeme i na izvjesnom mjestu, ali ni u koje vrijeme iz razloga da pokaže sve stvari koje može napraviti, nego jedino ako na jedan ili drugi način on može potajno ostvariti nešto stvarno dobro za ljude u prisustvu nekoliko mudrih svjedoka. Budući vam Ja ne mogu dati jedino moć (snagu) da iscjeljujete tjelesne bolesti ljudi, jer onaj koji je ovu moć primio kompletno – baš poput vas sada – sa time je također primio moć za mnoge druge stvari.

[2] Ali on ne bi trebao sebe prikazivati sa ovime svijetu, tako da bi mu se oni onda trebali diviti i onda će također čvrsto vjerovati u sve što će im on proglasiti. Nego posjedovatelj takve više duhovne moći (snage) od Mene treba uvijek usmjeriti sebe k Meni sa pitanjem: 'Gospode, ako je to također Tvoja volja da ću ja također iskoristiti moć (snagu) koju Si mi dao, onda mi to obznani u mojem srcu i sjedini Tvoju svemoguću volju sa moći (snagom) koju Si mi milosrdno dao. Ali ako to nije Tvoja volja, obznani mi to također sukladno Tvojoj Ljubavi, mudrosti i milosrđu.' Onda ću Ja uvijek smjesta odgovoriti na takvo ponizno pitanje sa 'da' ili 'ne' u srcu onoga koji je zapitao to pitanje, i Ja ću mu također jasno ukazati razlog zašto bi znak trebao biti izvršen ili izostavljen. Posjedovatelj takve moći (snage) koja je bila dana od strane Mene će također biti sposoban izvršiti čudo bez Mojeg kompletnog odobravanja, ali ono neće biti od dobrobiti za njega, a još manje za onoga za kojeg ga je napravio, i vi to također možete zapamtiti, jer onaj koji će u svakom pogledu kompletno hodati i djelovati sa Mnom, njegova djela će uvijek biti povezana sa istinskim blagoslovom.

[3] Ali iznad svega zapamtite što Sam ukazao vama i svim učenicima na Maslinskoj Gori, naime da vi koji proglašavate Moje Evanđelje ljudima, trebate poglavito raditi posredstvom sile Riječi, budući će osoba koja će doći do potpunog pokajanja posredstvom Riječi veći dobitak za Moje sveto Kraljevstvo nego 1000 ljudi koji su prisiljeni od strane znamenja i čudesa da prihvate Moje učenje. Budući će čista Riječ i njezino svjetlo ostati zauvijek, ali znamenja će nestati i praktično su bez vrijednosti za potomke koji im nisu bili svjedocima. To znači da se u te stvari jedino slijepo vjeruje kao nešto izvanredno što se dogodilo u povijesti, ali one ne nude vjerniku nikakvo potpuno uvjerenje u Istinu Mojeg učenja, i one dovode u iskušenje ostale – besposličare koji su uvijek snažno naklonjeni obmani – da prebrzo i prelako ostvare lažne znakove i čudesa i uvedu tim putem motritelje u mračno praznovjerje.

[4] Čista Riječ je, međutim, kao takva svjetlo i u sebi ne potrebuje znamenja kao svjedočanstvo Istine, budući je ona najveći znamen od sveg znamenja i sama najveće čudo od svih čudesa.

[5] Ako Ja ne bi vršio ništa drugo nego najzadivljujuća znamenja u vašem prisustvu, onda bi to bilo od toliko malo dobrobiti za vas kao čudesa čarobnjaka i vračeva koja su oni često izvodili radi vaše zabave. Ali vi bi jednostavno mislili da su Moja znamenja više iznimna od onih čarobnjaka i vračeva, i vi biste mogli govoriti o tome za još jedno duže vrijeme.

[6] Ali ono što vas je jasno prosvjetlilo i također probudilo iznutra u život je bila Moja Riječ a ne znamenja kojih Sam izveo toliko puno pred vašim očima. Ako bi Ja izveo još mnoga znamenja za vas, onda bi vi doista bili iznova zapanjeni njima, ali smjesta nakon toga bi Me zapitali: 'Gospode, kako Si bio u stanju napraviti ovaj znamen i kako je bilo napravljeno da su na primjer kroz Tvoju Riječ i volju, kruh i vino došli u postojanje?' Da, onda bi Ja Osobno iznova iskoristio Riječ i, kao što Sam uvijek napravio za vas, objasnio čudo na takav način da bi sa vašim razumom vi razumjeli kako Sam bio u stanju izvesti takvo čudo.

[7] Dobro dakle, kada je opet Riječ a ne znamen što daje prosvjetljenje, onda Čista Riječ koja sadrži Istinu kao takvu to može također učiniti sama, bez prethodećeg znamena. To je zašto se glavna stvar i najvažniji postavljen uvjet za život može pronaći jedino u Riječi, a ne znamenu.

[8] Izvođenje znamena- ako je osobi bila dana moć (snaga) za to, baš kao tebi sada – može jedino imati uistinu dobar rezultat unutar Mojeg reda kada će osoba, koja je sposobna izvesti znak, to napraviti potajno iz Ljubavi za dobrobit njegovih bližnjih u Moje ime. Međutim, Ja Sam Onaj koji to može vidjeti, bez obzira koliko potajno je to napravljeno, i Ja ću također znati kako nagraditi onoga koji potiho izvede znamenja, na isti način kako što je napravio znamen u Moje ime.

[9] Kada ćete položiti ruke na bolesnu osobu, otvoreno pred očima ljudi, tako da će on biti bolje, onda ste napravili više nego dovoljno poradi svjedočanstva Istine Moje Riječi. Ali potajno, bez direktnih svjedoka, vi to možete napraviti mnogo puta u danu, i osloboditi siromašne i patničke ljude od njihovih patnji bez da puštate da itko od njih zna tko ih je oslobodio od njihovih bolesti. Ja vam kažem: takva iscjeljenja Meni znače više nego 100 vidljivih iscjeljenja pred očima svijeta. Prema tome, iskoristite moć (snagu) koja vam je bila dana sada od strane Mene, uvijek sukladno značenju kojeg Sam vam ukazao, onda ću Ja znati kako vas blagosloviti za to. Da li ste svi vi ovo dobro razumjeli sada?'

[10] Svi oni su ovo također potvrdili zahvalno i sada duboko promišljali u svezi svih stvari koje su čuli od Mene.

[11] Ali sada Mi je također prišao kapetan iz Bethlehema i rekao: 'Gospode i Učitelju. Ja sam također Rimljanin i čvrsto vjerujem u Tebe i ljubim Te jako puno. Ti si sada dao nešto veliko onoj 10-ci Rimljana i također Si im ukazao istinito kako svi oni to trebaju koristiti. Ne bi li Ti također dodijelio ovu istu ljubaznost meni? Uistinu, ja bi to uvijek pravilno iskoristio. A posebice protiv lažljivih Farizejskih jezika bi vrlo dobro mogao iskoristiti takav dar milosrđa, budući ovi ljudi nagone slijepce vjerovati da su u slučaju nužde oni čak sposobni vratiti mrtve nazad iz grobova iznova u život kadgod to žele i dozvoljeno im je to napraviti. Takve su riječi naravno ništa drugo doli beznačajan dim i isparenje iza kojeg se ne krije niti jedna Istina. Ako bi ja također imao takvu tajnu unutarnju moć (snagu), ja bi sigurno znao što bi trebao i također napravio po pitanju tih beznačajnih galamđija.

[12] Rekoh Ja: 'Ovo Sam Ja sigurno znao unaprijed, i baš to je točan razlog zašto vam još ne dajem takvu moć, budući vi još nemate za nju pravu zrelost. Međutim, vi također sada imate čistu Riječ i možete ju iskoristiti. I ova je (ili 'to je') – kao što Sam sada jasno ukazao – puno više vrijedna nego vršenje čudesa. Prema tome, koristite najprije sa uspjehom ono što imate. Nakon toga, sve druge stvari će vam biti nadodane.'

[13] Kada je kapetan ovo čuo od Mene, on je također bio zadovoljan sa time i reče: 'To je istinito, i prema tome također dobro. Gospode, neka bude jedino Tvoja volja.'

[14] Rekoh Ja: 'To je, prijatelju, više dragocjeno nego izvođenje 1000 znamenja.'